Chen J, Gu A, Jiang H, Zhang W, Yu X
Arch Orthop Trauma Surg 2015;135:95-102
Doi:10.1007/s00402-014-2108-3